Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w 2023 r.

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? pobierz >>>

TERMIN GŁÓWNY

 Język polski – 23 maja 2023 r. 

 Matematyka – 24 maja 2023 r.

 Język angielski – 25 maja 2023 r.  

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminu  w maju,  będą mogli to zrobić w  terminie dodatkowym, który wyznaczono na 12,13,14 czerwca 2023 r.

 Wyniki egzaminu  uczniowie poznają 1 lipca, a zaświadczenia o wynikach otrzymają 3 lipca 2023 r.

INFORMATOR O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY OD ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 pobierz >>>

Aneks do informatora o egzaminie z języka polskiego pobierz >>>

Aneks do informatora o egzaminie z matematyki pobierz >>>

Aneks do informatora o egzaminie z języka angielskiego pobierz >>>

******************************************************************

Jak będzie wyglądał egzamin na zakończenie szkoły podstawowej ?

Uczniowie klasy 8 zdają egzamin z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

Rezultaty egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Efekty egzaminu pozwalają określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.

Uczeń  przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest  obowiązkowy. Wyniki uzyskane na tym egzaminie nie wpłyną na ukończenie szkoły, będą natomiast stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki wraz z rozwiązaniami.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty -rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w terminie dodatkowym.‎

Znalezione obrazy dla zapytania punktoryEgzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  24 maja 2022, godz. 9;00 – język polski, trwa 120 minut

  25 maja, godz. 9;00 –z matematyki,  trwa 100 minut

   26 maja, godz. 9;00 –  język obcy nowożytny, trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Komunikat o harmonogramie 2022 (1) E8 EM Komunikat o przyborach 2022 E8 Komunikat o dostosowaniach POPR.pdf

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Znalezione obrazy dla zapytania punktoryUczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Komunikat o harmonogramie 2022

E8 EM Komunikat o przyborach 2022

E8 Komunikat o dostosowaniach POPR.pdf