Rodo

KLAUZULA  INFORMACYJNA dotycząca danych osobowych – 

obowiązuje od 25.05.2018 r.

 Szanowni Państwo!

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych uczniów, rodziców i pracowników jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły z siedzibą w Węgrzynowie150, 06-211 Płoniawy-Bramura.  Dane kontaktowe: tel.297174541,  e-mail  : sp.weg@wp.pl
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: , sp.weg@wp.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, na podstawieart.6 ust.1 lit.c RODO(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO( jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów).
 3. zatrudnienia pracowników i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, przyznawania świadczeń socjalnych oraz  innych ustaw– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Odbiorcami  danych osobowych będą wyłącznie  podmioty uprawnionego do uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych przepisów  prawa .Innym podmiotom dane osobowe można udostępnić na podstawie zawartych umów powierzenia zgodnie z art.31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę o systemie oświaty i wydane do niej akty wykonawcze oraz statut szkoły jest obowiązkowe ,a w pozostałym dobrowolne.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Węgrzynowo 25.05.2018r.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

w Węgrzynowie

Jolanta Dawid