Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września  w Węgrzynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

http://sp-wegrzynowo.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji2021-03-10

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

W dniu 12 marca 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej, w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet InclusionInitiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 99 %. Strona jest w przebudowie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne oznaczenia po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

      • podwyższony kontrast
      • możliwość powiększenia liter
      • jasne tło, ciemne tło

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 12-03-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Dawid

e-mail: sp.weg@wp.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: 
sp.weg@wp.pl
telefon: 29 717 45 41
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie im. Bohaterów Września w Węgrzynowie składa się z 2 budynków połączonych łącznikiem.
  2. Stara część to budynek parterowy. Główne wejście do starej części budynku od drogi wiejskiej nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  3. Druga część to sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym . Tu przy wejściu znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  4. W obydwu częściach brak jest progów utrudniających poruszanie się na wózkach.
  5. Nad obydwoma wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące .
  6. Przy sali gimnastycznej jest dostępna łazienka dla niepełnosprawnych.
  7. Do obydwu części można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W budynku brak pętli indukcyjnej.
  9. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

1.W budynkach szkoły brak dostępności tłumacza migowego.

2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Raport dostępności SP Węgrzynowo 2021. pdf