INNOWACJE PEDAGOGICZNE
realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016


  JUŻ PŁYWAM

 • "BĘDĘ UCZNIEM KLASY I”
  Innowacyjny program adaptacyjny dla dzieci oddziału przedszkolnego i ich rodziców

  Projekt opracowany w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz doświadczenia nauczycielek Alicji Morawskiej i Magdaleny Waszczak dla grupy dzieci oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie.
  Czas trwania 01.09.2015r.-31.10.2016r.
  Celem głównym programu jest przełamanie bariery, jaką jest strach, niepewność dziecka w nowym środowisku, czyli w szkole.
  Program adaptacyjny ma za zadanie pomóc dziecku w pokonaniu lęków, obaw- bezstresowym przejściu z oddziału przedszkolnego i domu rodzinnego do szkoły.

  Autorki: Alicja Morawska, Magdalena Waszczak. • Skok na pocz±tek

 • "ODKRYWAMY DLA INNYCH”
  Innowacyjny muzyczny projekt edukacyjny dla szkolnego zespołu muzycznego (koło muzyczne) przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie.

  Czas trwania 01.02.2015r.-31.08.2016r.
  Jest to innowacja programowa. Dotyczy zajęć pozalekcyjnych, których adresatami s± uczniowie zespołów klasowych I-VI szkoły podstawowej.Innowacja ta opiera się na programie muzyki w szkole podstawowej i doświadczeniach zebranych przez prowadzącą zajęcia nauczycielkę Joannę Napiórkowsk±.
  Na realizację projektu przewidziano 1 godzinę tygodniowo w ramach koła muzycznego na godzinie karcianej. Celem głownym programu jest rozwijanie i kształtowanie uzdolnień muzycznych dzieci. Uczestnicy swoje umiejętności i zdolności będą prezentować w formie występów w uroczystościach szkolnych, konkursach muzycznychoraz poprzez nagrania studyjne płyt.

  Autorka i pierwsza realizatorka programu (do 06.2015r): Joanna Napiórkowska. Kontynuacja programu w roku szkolnym 2015/2016 : Ewa Mosakowska. • Skok na pocz±tek

 • "JUŻ PŁYWAM”
  Innowacyjny program rekreacyjno-sportowy dla Uczniów oddziałów IV - VI , realizuj±cych obowi±zkowe zajęcia wychowania fizycznego w formie zajęć fakultatywnych

  Czas trwania 07.10.2015r.-24.06.2016r.
  Program opracowano w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia pływania (zgodnie z rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowi±zkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042) i § 7 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)).
  Program ten jest zgodny z podstaw± programow± wychowania fizycznego.
  Celem ogólnym programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Wyposażenie ich w umiejętność pływania, a poprzez to wychowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej w późniejszym życiu oraz uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań sportowych. Ponadto poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły - uatrakcyjnia lekcje wychowania fizycznego.
  Program ten stanowi kontynuację działań szkoły w zakresie szerzenia kultury fizycznej i odpowiada na zbadane potrzeby uczniów i rodziców.

  Autor: Krzysztof Królicki.


  Skok na pocz±tek