W  ramach projektu systemowego realizowanego w Gminie Płoniawy-Bramura „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”,  realizowanego w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Rozwój wykształcenia.  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- „Dobry start- dobra przyszłość w okresie od 16 IX 2013r. do 27 VI 2013r. w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie realizowane będą następujące zajęcia:

-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy- 3 grupy-

  prowadząca Dorota Ruszczyńska

-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- 1 grupa-prowadząca Ewa Mosakowska

-zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy- 1 grupa-

prowadzący Krzysztof Królicki

-zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne-1 grupa –prowadząca

Magdalena Waszczak

-zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze- 1 grupa-prowadząca Alicja Wojdak

-zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego- 2 grupy-prowadząca

 Anna Jaskulska

W sumie zostanie zrealizowane 270 godzin zajęć dodatkowych.

11 września 2013r. odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla rodziców uczniów klas I-III. W spotkaniu wzięło udział 17 osób. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowano 26 dzieci/uczniów. Dyrektor szkoły zapoznała  z założeniami i celami projektu. Wyjaśniła na jakich zasadach odbywać się będzie rekrutacja dzieci. Zapoznała z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. Przekazała rodzicom dokumenty ,które należy uzupełnić w ramach naboru do projektu.